Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov je dokument, v katerem najdete vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Rihar Boštjan s.p., R-tisk (v nadaljevanju R-tisk). Ta dokument podaja informacije o vrstah osebnih podatkov, namenih obdelave, pravni podlagi, po-sredovanju osebnih podatkov in ukrepih za varstvo osebnih podatkov. V tem dokumentu najdete tudi opis vaših pravic, ki jih imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v R-tisk.

1. Upravljavec osebnih podatkov

R-tisk je upravljavec vaših osebnih podatkov, kar pomeni, da smo odgovorni za zakonito in pošteno obdelavo, ki vam jo tudi zagotavljamo. V določenih primerih pa R-tisk deluje kot obdelovalec oseb-nih podatkov. Kot obdelovalec osebnih podatkov delujemo, kadar izpolnjujemo naročila, ki jih do-bimo s strani upravljavca. V tem primeru je za obdelavo osebnih podatkov odgovoren upravljavec, mi pa obdelavo izvajamo tako da je skladna z vselej veljavno zakonodajo. Primere, kjer delujemo kot obdelovalec osebnih podatkov bomo posebej označili v tem dokumentu.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

R - TISK, RIHAR BOŠTJAN, s.p.
Ulica Jana Husa 1 A,
1000 Ljubljana

2. Informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo

Osebne podatke, ki jih obdelujemo pridobimo neposredno od vas, preko komunikacije z nami (npr. preko kontaktnega obrazca) ali z oddajo naročila.

Do osebnih podatkov pa lahko dostopamo tudi posredno, v okviru izpolnjevanja naročila (npr. tisk vizitk ipd.).

Posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, razen kadar posredovanje osebnih podatkov zahteva zakonodaja. V kolikor se odločite, da nam osebnih podatkov ne boste posredovali obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi (npr. ne moremo odgovoriti na vaše povpraševa-nje, če nam ne podate kontaktnih informacij).

3. Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pri nas poteka zgolj na podlagi vnaprej določenih, zakonitih namenov. Vaših osebnih podatkov ne obdelujemo izven teh namenov, v kolikor pa bi se pojavila potreba po obdelavi osebnih podatkov za dodatni namen pa vas bomo o tem pravočasno in predhodno obve-stili.

Obdelava osebnih pdoatkov v našem podjetju vedno poteka na ustrezni pravni podlagi. Osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:


- Pogodbeni odnos: osebne podatke obdelujemo zato da izpolnimo naše obveznosti, ki izha-jajo iz pogodbe, ki je sklenjena z nami.

- Zakoniti interes: na podlagi naših zakonitih interesov obdelujemo osebne podatke le, kadar zakoniti interes, ki ga zasledujemo prevlada na pravico do zasebnosti posameznika. Na pod-lagi zakonitega interesa tako izvajamo komunikacijo s potencialnimi naročniki.

- Privolitev: osebne podatke lahko obdelujemo, kadar v to izrecno privolite. Vsak posame-znik ima pravico dano privolitev kadarkoli preklicati.

- Zakon: v posameznih primerih nam obdelavo osebnih podatkov nalaga zakon (npr. hramba računov 10 let po izdaji računa, ki jo nalaga davčna zakonodaja).


Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen, za katere smo jih zbrali. Po preteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo oz. uničimo tako da rekonstrukcija osebnih podatkov ni več mogoča.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, kadar je to potrebno, da dosežemo namen obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru tiska vizitk osebne podatke posredujemo izde-lovalcu tiskarskih plošč, saj brez posredovanja osebnih podatkov tiska ne moremo opraviti).

Osebne podatke bomo posredovali:

- Našim pogodbenim obdelovalcem (izdelovalcem tiskarskih plošč, računovodskemu servisu, odvetniški pisarni),

- Državnim organom, kadar to od nas zahtevajo.

Izvajamo ustrezno varovanje vseh osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Za zagotovitev ustrezne varnosti uporabljamo različne tehnične in organizacijske ukrepe, ki vključujejo: omejen dostop do osebnih podatkov, varovanje strojne in programske opreme, kjer so shranjeni osebni podatki, va-rovanje poslovnih prostorov, kjer se shranjujejo osebni podatki in izobraževanje zaposlenih na temo varstva osebnih podatkov.

4. Obdelava, ki jo izvajamo

Namen obdelave

Pravna podlaga

Vrste osebnih podat-kov

Rok hrambe

Obdelava naročil

Pogodbeni odnos

Kontaktni podatki skrbnika pogodbe pri naročniku, podatki, ki so predmet naročila

5 let od zaključka po-godbe

Obdelava obnavljajo-čih se naročil

Pogodbeni odnos

Kontaktni podatki skrbnika pogodbe pri naročniku, podatki, ki so predmet naročila

5 let od prejema obve-stila s strani naročnika, da ne želi obnavljati naročila

Obdelava povpraše-vanj preko spletnega kontaktnega obrazca

Zakoniti interes nuditi uspešno in učinkovito komunikacijo s potencialnimi naročniki

Kontaktni podatki povpraševalca, podat-ki, ki jih vsebuje pov-praševanje

3 mesece od prejema povpraševanja

Obdelava povpraševa-nja preko e-pošte ali telefona

Zakoniti interes nuditi uspešno in učinkovito komunikacijo s poten-cialnimi naročniki

Kontaktni podatki povpraševalca, podat-ki, ki jih vsebuje pov-praševanje

3 mesece od prejema povpraševanja


*Opozarjamo vas, da vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v okviru posameznega naročila (npr. podatki na vizitkah), obdelujemo kot obdelovalci osebnih podatkov. Za vsa vprašanja v zvezi s to obdelavo osebnih podatkov je pristojen posamezen upravljavec osebnih podatkov (tj. naročnik).

Obveščamo vas, da posredovanje osebnih podatkov ni obvezno, razen kadar posredovanje oseb-nih podatkov zahteva zakonodaja. V kolikor se odločite, da nam osebnih podatkov ne boste posre-dovali obstaja možnost, da vam določenih storitev ne bomo mogli nuditi (npr. ne moremo odgovo-riti na vaše povpraševanje, če nam ne podate kontaktnih informacij).

5. Vaše pravice

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate določene pravice, ki jih podrobneje opredeljujemo spodaj:

- Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: pravico imate zahtevati informacijo o tem ali obdelujemo vaše osebne podatke ter informacijo o obdelavi (namen obdelave, pravna podlaga, vir informacij). Prav tako lahko od nas zahtevate, da vam te podatke posredujemo v strukturirani, strojno berljivi obliki.

- Pravica do popravka osebnih podatkov: v kolikor so osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas napačni oz. nepopolni, imate pravico zahtevati popravek osebnih podatkov.

- Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo osebnih podatkov; omejitev osebnih podatkov je mogoča le v določenih primerih – npr. kadar poteka preverjanje točnosti osebnih podatkov.

- Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa (več o zakonitem interesu kot pravni podlagi za obdelavo osebnih podatkov v točki 4 zgoraj).

- Pravica do izbrisa osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov. Izbrisa osebnih podatkov ne moremo zagotoviti za osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa.

- Preklic privolitve: pravico imate preklicati privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki ste nam jo podali. Privolitev lahko prekličete kadarkoli, brez kakršnihkoli negativnih posledic za vas, možno pa je, da vam zaradi preklica privolitve določenih storitev ne bomo mogli nuditi. Privolitev podate tako da nas kontaktirate na: tiskarna@r-tisk.si.

- Pravica do prenosljivosti podatkov: pravico imate zahtevati izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, in zahtevati, da jih posredujemo drugemu upravljavcu po vaši izbiri.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve obdelave osebnih podatkov, imate pravico vložiti prito-žbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Pri obravnavi zahtevka za uveljavitev katere od zgoraj naštetih pravic.

6. Uporaba družbenih omrežij

Na našo spletni strani omogočamo dostop do družbenih omrežij Facebook in Instagram. Opozarja-mo vas, da je uporaba teh družbenih omrežij popolnoma na lastno odgovornost vsakega posame-znika. R-tisk ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi posamezniku lahko nastala zaradi uporabe navedenih družbenih omrežij.

Vsako družbeno omrežje posluje skladno z lastno politiko zasebnosti, zato vas vabimo, da si pred uporabo ogledate njihova pravila obdelave osebnih podatkov. Za lažjo orientacijo vam ponujamo link:

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716